Y Gronfa Ynni Adnewyddadwy Gwyrdd: Cefnogi Cynaliadwyedd Busnesau

Mae Cronfa Ynni Adnewyddadwy Gwyrdd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi busnesau sy’n awyddus i fuddsoddi mewn technolegau newydd a fydd yn gwella eu nodweddion cynaliadwyedd ac yn cael effaith gadarnhaol ar eu costau a’u hôl troed carbon.

Mae digwyddiadau byd-eang diweddar sydd wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn costau tanwydd ac ynni, a chostau defnyddiau ac ati, wedi cael effaith sylweddol ar fusnesau lleol. Ochr yn ochr â hyn, mae angen lleihau ein hôl troed carbon a throi at ffynonellau ynni amgen.

Pa gyllid sydd ar gael?
Grantiau o hyd at 50% o’r costau cymwys neu, uchafswm o £25,000 i gefnogi buddsoddiad cyfalaf mewn technoleg werdd.

Pa sectorau busnes sy’n gymwys?
Gall cyllid gefnogi busnesau sy’n gweithredu o fewn:

  • Gweithgynhyrchu
  • Peirianneg/Saernïo
  • Adeiladu
  • TGCh
  • Sectorau Ynni Adnewyddadwy

Pa gostau y bydd y grant yn helpu i’w talu?

Systemau Pŵer
• Tyrbinau gwynt sengl ar raddfa fach
• paneli ffotofoltäig solar (to mowntio / daear wedi’i osod).
• Batri ffotofoltäig solar*.
• System storio batri sy’n gysylltiedig â’r grid (lle mae’r tariff gyda chyflenwr ynni adnewyddadwy)*.
• Hydro-electrig

Systemau Gwresogi
• Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer (Aer i ddŵr ac aer i aer).
• Pwmp Gwres Ffynhonnell Tir (fertigol, llorweddol, croeslin a rheiddiol).
• paneli thermol solar (to mowntio / daear wedi’i osod).
• Systemau Gwres a Phŵer Cyfunol (CHP).

Lle defnyddir tanwydd adnewyddadwy (e.e. biomas) fel ffynhonnell tanwydd:
• Dylai gosodwyr fod yn MCS (Cynllun Ardystio Microgynhyrchu) achrededig.
• Rhaid i unrhyw offer o dan 45 kW gael ardystiad MCS.
• Ar gyfer systemau wedi’u gosod ar y to, dylai gosodwyr fod yn hunan-ardystio i berfformio arfarniadau strwythurol a chyfrifiadau ar gyfer strwythur y to. Os nad ydynt yn hunan-ardystio i wneud hyn, yna bydd angen tystysgrif rheoliadau adeiladu.

* Gan fod prinder gosodwyr batris sydd wedi’u hardystio gan MCS, rhaid i’r batris gael eu gosod gan gontractwr sydd wedi’i gofrestru o dan Gynllun Personau Cymwys perthnasol (e.e. NICEIC) o leiaf.

Sylwer: Efallai y bydd technoleg a systemau perthnasol eraill sy’n lleihau’r defnydd o garbon ac ynni hefyd yn cael eu hystyried ond gwiriwch a ydych yn gymwys cyn dechrau gyda chais am gyllid gan na fydd gosod gwydro dwbl neu driphlyg neu insiwleiddio to a waliau yn gymwys.

Nid yw busnesau sy’n gweithredu yn y sectorau canlynol yn gymwys i wneud cais:
• Gwasanaethau proffesiynol fel cyfrifwyr, cyfreithwyr, gwerthwyr tai, broceriaid yswiriant, ac ati.
•Bancio
•Addysg
• Gofal Iechyd Sylfaenol e.e. meddygfeydd, ffisiotherapyddion, ac ati.
• Uwchfarchnadoedd
• Gweithrediadau bach gyda defnydd pŵer isel.
• Toiledau a chyfleusterau
• Busnesau sy’n rhan o fasnachfraint
• Cwmnïau cenedlaethol neu’r rhai sy’n rhan o gadwyn fwy
• Clybiau chwaraeon

Rhaid cofrestru safleoedd busnes ar gofrestr Ardrethi Annomestig Cyngor Castell-nedd Port Talbot a rhaid i’r ymgeisydd fod yn berchen ar y rhydd-ddaliad, neu sicrhau caniatâd ysgrifenedig eich landlord ar gyfer y gwaith arfaethedig. Rhaid i les fod ar waith hefyd a pharhau i fod yn ddilys ar ôl y dyddiad talu grant terfynol. Sylwer: Bydd busnesau annibynnol (nad ydynt yn rhan o grŵp mwy) sy’n gweithredu yn y sectorau Lletygarwch, Hamdden, Twristiaeth, Gofal a Manwerthu hefyd yn cael eu hystyried os yw’r gwariant yn bodloni’r meini prawf.

Rhoddir cyllid yn ôl disgresiwn a chaiff ceisiadau eu hystyried fesul achos.

Cyllid arall tebyg i’r Gronfa Adnewyddadwy Werdd:

Bydd y gronfa’n darparu busnesau micro, bach a chanolig cymwys yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden:

Grant a ariennir gan arian cyfatebol ar gyfer cyllid cyfalaf rhwng £5,000 a £10,000, ni fydd unrhyw gostau refeniw yn gymwys i gael cyllid
Mae’r grant i’w ddefnyddio’n gyfan gwbl yn ystod blwyddyn ariannol 2024 – 2025,
Bydd y grant yn cael ei fuddsoddi mewn mesurau i ddiogelu’r busnes yn y dyfodol.
Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy (bydd y ddolen yn agor mewn tudalen newydd):

D.S. Os ydych yn gweithredu yn y sectorau manwerthu, lletygarwch neu hamdden, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael cyllid o Gronfa Paratoi at y Dyfodol Llywodraeth Cymru er mwyn buddsoddi mewn technoleg ynni adnewyddadwy, gwneud gwelliannau i adeiladwaith safleoedd busnes, ac uwchraddio systemau neu beiriannau er mwyn defnyddio llai o ynni.

Mae grantiau gwerth rhwng £5,000 a £10,000 ar gael er mwyn talu 75% o gostau cymwys, a bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau ym mis Mai.

Byddem yn eich cynghori i edrych i weld a ydych yn gymwys i gael y cyllid hwn drwy ddilyn y ddolen ganlynol:

Busnes Cymru Gov – Cronfa Diogelu’r Dyfodo

D.S: NI ALLWCH WNEUD CAIS I’R DDWY GRONFA AR GYFER YR UN COSTAU PROSIECT