Buddion Cymunedol

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ymrwymedig i hyrwyddo datblygu cynaliadwy drwy ein polisïau, ein strategaethau a'n gwasanaethau. Nod Budd i'r Gymuned yw hyrwyddo cyfleoedd ychwanegol mewn contractau cyhoeddus a fydd o fudd i'r gymuned ehangach, a thrwy hynny sicrhau y byddwn yn cael cymaint â phosibl o werth am yr arian y byddwn yn ei wario.

Mae’n helpu i ddatblygu cymunedau cryfach, lleihau allgáu cymdeithasol a thlodi, ac annog yr economi i ddatblygu. Mae’n ffordd o sicrhau effaith gadarnhaol hirhoedlog ar ein cymunedau, ac yn ein helpu ymhellach i gyflawni ein dyletswydd i gydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni geisio gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y sir ym mhopeth a wnawn.

Mae cymalau buddion cymunedol bellach wedi’u hysgrifennu’n gyffredin yn ein contractau ac maent yn cwmpasu ystod eang o feysydd gan gynnwys:
• Hyfforddiant a Recriwtio wedi’u Targedu (TR&T) – i gynnwys prentisiaethau, profiad gwaith a chyflogaeth o grwpiau difreintiedig
• Mentrau Cadwyn Gyflenwi – gwneud y mwyaf o gyfleoedd i fusnesau bach a chanolig dendro neu gynnig am gyfleoedd contract
• Mentrau amgylcheddol – cefnogaeth i strategaeth Datgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy y Cyngor
• Mentrau Addysgol – i gynnwys gweithgareddau ymgysylltu ysgolion a cholegau lleol
• Mentrau cymunedol – cefnogaeth i brosiectau cymunedol lleol
• Cadw a hyfforddi’r gweithlu presennol
• Ymgysylltu â’r Trydydd Sector

Bydd disgwyl i gontractwyr llwyddiannus weithio gyda Swyddog Budd i’r Gymuned y Cyngor er mwyn sicrhau bod prosiectau’n arwain at gymaint â phosibl o fudd i’r gymuned, ac ymgysylltu â Grŵp Cymorth i Gyflogwyr Castell-nedd Port Talbot, sef grŵp partneriaeth sy’n dod ag amrywiaeth eang o sefydliadau lleol ynghyd er mwyn helpu i ddiwallu anghenion cyflogaeth a recriwtio yn yr ardal.

I gael rhagor o wybodaeth am fuddion cymunedol a’r GC, cysylltwch â Karen Todd, Swyddog Budd-daliadau Cymunedol:

Gweler cyngor ac arweiniad gan Lywodraeth Cymru ar sut i adeiladu buddion cymunedol a gofynion gwerth cymdeithasol wrth dendro contractau – dolen yn agor mewn ffenestr newydd: