Unedau Diwydiannol y Cymoedd

Bwriad y Cyngor yw adeiladu 14 uned fusnes newydd mewn 3 lleoliad o fewn ein cymoedd yn Nant y Cafn, Glyncorrwg, a Chwmgors.

Ar hyn o bryd, mae prinder difrifol o unedau diwydiannol llai o arddull newydd ledled y fwrdeistref sirol, ac mae’r gweithgaredd hwn yn mynd i’r afael yn benodol ag angen lleol ac ymyrraeth UKSPF ‘Buddsoddi mewn seilwaith menter a phrosiectau datblygu safleoedd cyflogaeth/arloesi. Gall hyn helpu i ddatgloi prosiectau datblygu safleoedd a fydd yn cefnogi twf mewn mannau’.

Mae’r Cyngor hefyd yn berchen ar ac yn rheoli ei stoc ei hun o unedau diwydiannol sy’n amrywio mewn maint o rai sy’n addas i ‘egin’ gwmnïau bach i unedau masnachol mawr a gaiff eu defnyddio gan fusnesau lleol allweddol, gan amrywio o 463 i 3,950 troedfedd sgwâr, mewn 11 o barciau busnes ac ystadau busnes gwahanol.

Mae portffolio’r cyngor presennol bron i 100% o feddiannaeth, ac mae rhestr aros ar gyfer pob ystâd ddiwydiannol. Er mwyn ateb y galw hwn, byddwn yn adeiladu 4 uned newydd o tua 1,000 troedfedd sgwâr yr un ar yr ystadau diwydiannol presennol yng Nglyncorrwg a Chwmgors, a 6 uned newydd ar yr ystâd ddiwydiannol yn Nant y Cafn, sydd â seilwaith sy’n bodoli eisoes, ond sydd heb ei ddatblygu hyd yma. Bydd yr unedau o adeiladwaith dur bloc a phroffil gyda swyddfa fewnol fach / gofod cegin ynghyd â w.c. Bydd gan bob un ohonynt ddrws caead rholer fel y prif bwynt mynediad a drws ategol yn y cefn a fydd yn dyblu fel allanfa frys.

Caiff yr unedau eu hadeiladu gan ddefnyddio contractwr wedi’i gaffael drwy Fframwaith Adeiladu Rhanbarthol De-orllewin Cymru.

Y prif ffactorau llwyddiant ar gyfer y gwaith yw:
• Dylunio adeilad effeithiol, gan fodloni gofynion manyleb y prosiect
• Adeiladu unedau busnes o ansawdd uchel.
• Sicrhau gwerth am arian drwy gydol y cyfnod hwn.
• Cyflwyno’r prosiect yn brydlon.
• Cyflawni prosiect ansawdd.
• Digwyddiadau Dim H&S.

Bydd adeiladu’r 14 uned hyn yng nghymunedau’r tri chymoedd hyn yn creu arallgyfeirio o’r economi ac yn cynyddu swyddi a thwf, trwy greu cyfleoedd llety, gan helpu busnesau newydd newydd a busnesau cynhenid presennol fel ei gilydd. O ganlyniad bydd mwy o weithgarwch economaidd hefyd yn gwella GVA’r rhanbarth. Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle mwy deniadol i fuddsoddi a gwneud busnes ynddo.

Caiff y datblygiadau hyn eu rheoli gan dîm adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, gyda chymorth timau cyfreithiol a chaffael mewnol.

Bydd y Cyngor hefyd yn gwneud gwaith rheoli prosiect a dylunio paratoadol, gan fod ganddo wybodaeth fewnol am y meysydd hyn a hanes ardderchog o gyflawni cynlluniau seilwaith ac adfywio cyfalaf o’r natur hon.

Canlyniadau erbyn mis Mawrth 2025:
• 0.65 erw o dir a ddatblygwyd (2630 metr sgwâr)
• Mangre Crëwyd – 14 uned sy’n dod i gyfanswm o 14,000 troedfedd sgwâr (1300 metr sgwâr)
• 56 o swyddi wedi’u lleoli
• 14 SME wedi’i letya
• GVA wedi cynyddu £1,120,000