Cronfa Treftadaeth, Diwylliant, Twristiaeth a Digwyddiadau

Nod y Gronfa Treftadaeth, Diwylliant, Twristiaeth a Digwyddiadau ar gyfer partneriaid yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i gyflawni prosiectau a mentrau treftadaeth, diwylliant a thwristiaeth â blaenoriaeth ledled Castell-nedd Port Talbot fel y nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Cynnig hyd at 100% o gyllid cyfalaf i bartneriaid sector cyhoeddus i gyflawni prosiectau cyfalaf â blaenoriaeth rhwng £150,001 (lleiafswm) a £250,000 (uchafswm)

Cynnig hyd at 100% o gyllid cyfalaf a/neu refeniw i grwpiau cyhoeddus athrydydd sectorrhwng £5,000 (lleiafswm) a 150,000 (uchafswm).

Cyllid refeniw sy’n cynnig rhwng 45% (y sector preifat) a 100% (sector cyhoeddus a gwirfoddol) o wariant cymwys rhwng £5,000 o leiaf a £10,000 (uchafswm) yn ymwneud â marchnata, offer a chyfranogiadcymunedol mewn digwyddiadaucymunedol a strategol bwysig yn y sir.

Bydd y Gronfa yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau canlynol;

  • Adfer, cadwraeth a chaffael strwythurau rhestredig a hanesyddol bwysig o fewn y sir.
  • Ehangu mynediad a hygyrchedd lleoliadau, atyniadau a strwythurau sy’n galluogi preswylwyr ac ymwelwyr i ryngweithio â threftadaeth a diwylliant Castell-nedd Port Talbot.
  • Gwella a dehongli safleoedd, llwybrau ac atyniadau treftadaeth a diddordeb diwylliannol i ddatblygu dealltwriaeth ac apêl y lleoliad/safle/strwythur ymhlith trigolion ac ymwelwyr. (Rhaid datblygu’r holl ddehongliad yn ddwyieithog).
  • Cefnogi gwirfoddolwr, y trydydd sector a sefydliadau cyhoeddus i gryfhau cyfranogiad mewn gweithgareddau treftadaeth a diwylliannol yn ogystal â mentrau i sicrhau gwydnwch sefydliad dan arweiniad gwirfoddolwyr yn y sectorau treftadaeth a diwylliant yn y dyfodol.
  • Cefnogi’r gwaith o gyflawni gwelliannau seilwaith ar lawr gwlad a fydd yn cryfhau apêl gyffredinol Castell-nedd Port Talbot fel cyrchfan gynaliadwy i ymwelwyr ac yn annog arosiadau ychwanegol dros nos yn yr ardal.
  • Gweithgareddau marchnata sy’n ehangu ymwybyddiaeth o dreftadaeth, diwylliant ac amgylchedd naturiol Castell-nedd Port Talbot i drigolion lleol. Rhaid i gynigion fod ar gyfer safleoedd, lleoliadau neu gynnyrch penodol yn unig ac ni ddylent fod yn gysylltiedig â gweithgareddau marchnata cyrchfan trosfwaol. Rhaid i bob safle a hyrwyddir fod yn hygyrch i’r cyhoedd.
  • Mae ymgymryd ag astudiaethau dichonoldeb i sefydlu’r achos busnes dros ddarparu buddsoddiadau neu fentrau penodol yn cysylltu â threftadaeth, diwylliant, twristiaeth a digwyddiadau yn y sir.
  • Creu portffolio eang o ddigwyddiadau a gwyliau ar raddfa fawr a bach sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd ac yn cefnogi twf treftadaeth, diwylliant a dealltwriaeth amgylcheddol leol yng Nghastell-nedd Port Talbot ac sy’n annog aros dros nos yn y sir.

I drafod eich prosiect arfaethedig a gofyn am ffurflen gais, anfonwch e-bost drwy glicio ar y botwm isod