Cymorth i Fusnesau Newydd

Gall dechrau busnes newydd fod yn gam cyffrous a gwerth chweil, ac yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, rydym yn cydnabod bod busnesau newydd yn chwarae rhan bwysig i'n heconomi leol.

Cronfa gwerth £2.8m UKSPF bellach ar agor ar gyfer ceisiadau

Gall busnesau newydd a busnesau presennol nawr wneud cais am grantiau rhwng £500 a £50,000 trwy ein Grant Buddsoddi Busnes a Dechrau Busnes. Cofrestrwch nawr i ddarganfod mwy.

Fel busnes newydd, mae eich gweithgareddau entrepreneuraidd nid yn unig yn cefnogi creu swyddi, ond yn darparu syniadau arloesol, ffyrdd newydd o weithio ac felly’n cyfrannu at wella’r ardal. Y nod yw cynorthwyo busnesau drwy gydol y broses cychwyn busnes.

Rydym yn cynnig cefnogaeth mewn sawl ffurf a siapiau gwahanol, megis;

Siaradwch: Dechrau eich busnes

Rheolir Let’s Talk: Dechrau Eich Busnes gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau lleol i gynorthwyo pobl yn y gymuned sy’n ystyried dechrau eu busnes eu hunain. (Mae’n agored i unrhyw un sy’n ystyried dechrau busnes).

Mae’r clwb hwn yn rhedeg bob mis yng Nghanolfan Fusnes Sandfields, gan roi cyfle i entrepreneuriaid addawol ymgysylltu ag arbenigwyr lleol, sefydliadau partner a chynghorwyr busnes a all helpu i lunio cynlluniau busnes, trafod cyfleoedd cyllido, darparu arweiniad ar Iechyd a Diogelwch, cymorth ariannol, bancio busnes, cyfryngau cymdeithasol a brandio.

Mae’r clwb AM DDIM ac yn agored i unrhyw un yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd â syniad busnes, sydd â diddordeb mewn bod yn hunangyflogedig a sefydlu busnes newydd.

Gadewch i ni siarad busnes

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n cael ei gynnal gan ein tîm busnes ein hunain mewn cydweithrediad â llawer o’n partneriaid busnes.

Nod y digwyddiadau Gawn ni Siarad Busnes yw darparu cymorth a chyngor busnes i’r rhai sydd naill ai’n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain, neu dyfu eu busnes presennol.
Bydd y rhain yn cael eu cynnal unwaith y mis mewn gwahanol ardaloedd ar draws Castell-nedd Port Talbot.

Bydd y digwyddiad hwn nid yn unig yn gyfle i chi gael cyngor defnyddiol gan weithwyr proffesiynol ym myd busnes, ond yn gyfle i gysylltu ag unigolion o’r un anian hefyd.

I archebu eich lle mewn digwyddiad, defnyddiwch y ddolen hon:

Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau, anfonwch e-bost atom:

Gweler isod am ragor o wybodaeth am yr help sydd ar gael i fusnesau newydd...

Mae UK Steel Enterprise (UKSE) yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i’r Tata Steel Group sydd â’r cyfrifoldeb o helpu adfywiad economaidd cymunedau y mae newidiadau yn y diwydiant dur yn effeithio arnynt.

Gan weithio gydag ardaloedd dur ar draws y DU, darperir cymorth ariannol i fentrau bach a chanolig drwy’r canlynol: –
• Cyllid ecwiti a/neu fenthyciad ar gyfer busnesau newydd, ehangu, caffaeliadau a phrynu rheolwyr sy’n gweithredu o fewn sectorau gweithgynhyrchu a busnes sy’n gysylltiedig â gwasanaeth.
• Rhannu pecynnau cyfalaf a rhannu / benthyciad hyd at £1m (telerau a drafodir yn unigol ar gyfer pob buddsoddiad)
• Benthyciadau bach heb eu gwarantu.
• Ar gyfer prosiectau busnes priodol, efallai y bydd cyllid ar gael gan ddefnyddio’r Cynllun Gwarant Cyllid Menter a gefnogir gan y Llywodraeth (EFG)
• Datrysiadau ariannol wedi’u teilwra.

I gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau ariannu uchod, cysylltwch â UKSE ar 02920 471122, e-bostiwch: wales@ukse.co.uk neu ewch i https://www.ukse.co.uk/investment/