Sgiliau a Hyfforddiant

Adeiladu yn gryfach cymunedau, lleihau ymdeithasol gwaharddiad a thlodi a annog y datblygiad o’r economi.

Er mwyn sicrhau swyddi ar gyfer pobl leol, mae angen dull cydgysylltiedig gan y Cyngor a'i bartneriaid. Ceir amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n gallu cynnig cymorth cyflogaeth, hyfforddiant, cyfleoedd i uwchsgilio a chyngor ac arweiniad i'n trigolion yn y sir.

Dyma rai enghreifftiau o’r cymorth sydd ar gael yn lleol:

Cyflogadwyedd CNPT
Mae Cyflogadwyedd CNPT yn cynnwys timau ymroddedig a phrofiadol a all eich helpu i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy. Darparu cymorth a mentora ymgynghorol cyflogaeth arbenigol, gan gynnwys helpu i fagu hyder, ennill profiad gwaith, dysgu sgiliau newydd, ail-ysgrifennu eich CV neu wneud cais am swyddi gwag.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Gyflogadwyedd CNPT

Gweithio i NPTCBC
P’un a ydych newydd ddechrau meddwl am eich opsiynau gyrfa, chwilio am eich swydd gyntaf neu’n chwilio am newid neu yrfa neu ddychwelyd i’r gwaith yn dilyn seibiant, nod ein llwybrau mynediad i’r gwaith yw cefnogi pawb.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Gweithio i NPTCBC

Beth yw prentisiaeth?
Mae’n swydd gyda hyfforddiant. Mae bod yn brentis yn golygu bod gennych swydd sy’n cynnwys ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra’ch bod yn gweithio ac yn ennill cyflog.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am brentisiaethau

Sgiliau a Hyfforddiant CNPT
Mae Sgiliau a Hyfforddiant yn adran sefydledig yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot sy’n gweithio i gefnogi’r gymuned leol ac ehangach trwy ddarparu hyfforddiant, cymwysterau a chyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Sgiliau a Hyfforddiant CNPT

Coleg Castell-nedd Port Talbot
Mae NPTC yn ddarparwr cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant drwy ei raglenni Llwybrau Hyfforddiant a Phrentisiaeth:

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Goleg Castell-nedd Port Talbot

Mae’r Academi Sero Net yn cynnig cyrsiau a hyfforddiant perthnasol i fusnesau sy’n ceisio ennill statws sero net.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am hyfforddiant Sero Net

Cynllun Rhannu Prentisiaethau Cyfle
Mae’r cynllun yn darparu gwasanaeth sy’n cefnogi oedolion ifanc i gael gwaith cynaliadwy yn y diwydiant adeiladu trwy brentisiaeth a rennir. Mae’n helpu pobl ifanc i ddatblygu eu gyrfaoedd ymhellach a’u siawns o gael gwaith.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am gynllun Rhannu Prentisiaeth Cyfle

Cymru’n Gweithio
Gall Cymru’n Gweithio eich helpu i gael swydd, gwella sgiliau drwy gyrsiau a hyfforddiant, a dod o hyd i’r cymorth a’r cyfleoedd ariannu fel y gallwch newid eich stori.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Cymru’n Gweithio