Cymorth Arbenigol

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot o'r farn bod buddsoddi mewn egin fusnesau newydd, datblygu busnesau sydd eisoes yn bodoli a denu mewnfuddsoddwyr yn hollbwysig er mwyn cefnogi cymunedau lleol a'r economi.

Mae buddsoddi yn natblygiad busnesau lleol yn hanfodol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd hirdymor unrhyw fenter, drwy feithrin gwytnwch, gallu, cynyddu cynhyrchiant, gwella sgiliau a datblygu eu hyblygrwydd i ymateb i anghenion newidiol yr economi ehangach. Ymhellach, mae angen buddsoddiadau sy’n lleihau effaith busnesau ar yr amgylchedd.

Gyda buddsoddiad o’r fath, mae Castell-nedd Port Talbot yn meithrin economi fwy deinamig, arloesol, gwyrddach ac amlbwrpas, gyda gweithlu medrus a hyblyg sy’n gallu gwrthsefyll yr heriau sy’n wynebu’r economi fyd-eang dros amser.

Mae Cymorth Ymgynghoriaeth Busnes Cyffredinolyn darparu hyd at 3 diwrnod o gymorth a all fod naill ai’n ddiagnostig i adolygu gweithrediadau busnes neu gall ganolbwyntio ar feysydd penodol o’r busnes fel marchnata, cyfryngau cymdeithasol, prosesau cynhyrchu, caffael, neu faterion datblygu busnes pwrpasol eraill.

Mae costau ymgynghori’n cael eu hariannu’n llawn ac maent yn agored i fusnesau presennol a busnesau newydd sy’n gweithredu ar draws pob sector busnes.

Mae Cymorth Ymgynghoriaeth Arloesedd a Gweithgynhyrchu Uwch yn darparu hyd at 6 diwrnod o gymorth ymgynghori arbenigol wedi’i ariannu’n llawn. Gan ganolbwyntio ar Arloesi a Gweithgynhyrchu, bydd y cymorth hwn yn helpu busnesau lleol i oresgyn rhwystrau i arloesi i gynyddu cynhyrchiant a thwf. Gellir cefnogi busnesau hefyd i gael mynediad at raglenni eraill a ariennir yn y DU sy’n cyd-fynd â chyflawni twf busnes a chynyddu gweithrediadau.

Mae costau ymgynghori’n cael eu hariannu’n llawn ac maent yn agored i fusnesau newydd sy’n bodoli eisoes a busnesau deillio o’r brifysgol sy’n gweithredu gyda ffocws ar Arloesi a Gweithgynhyrchu.

Bydd hyn yn cynnwys cynnig hyfforddiant i alluogi busnesau i asesu ac adolygu eu Defnydd Ynni eu hunain a’u hysbysu ar sut i weithredu ar unwaith i wneud arbedion cost ac, yn bwysig, dechrau cynllunio ar gyfer cyflwyno technolegau a deddfwriaeth newydd.

Yn ogystal, bydd Archwiliadau Effeithlonrwydd Ynni hefyd yn cael eu cyflwyno i fusnesau sydd â defnydd ynni uchel a fydd yn ategu’r ddarpariaeth hyfforddiant sydd â’r nod o gefnogi ein microfusnesau a’r rhai sy’n gweithredu yn yr Economi Sylfaenol.

Bydd Archwiliadau Effeithlonrwydd Ynni yn darparu dadansoddiad arbed costau ac ynni i fusnesau defnydd ynni uchel yn seiliedig ar y dechnoleg sydd ar gael y gellid ei mabwysiadu ac arwydd o’r opsiynau buddsoddi posibl sy’n agored i’r busnes. Bydd hyn yn galluogi’r busnes i wneud penderfyniad gwybodus ar fuddsoddiad ac unrhyw newidiadau ymddygiadol sydd eu hangen i leihau eu costau a’u hôl troed carbon.

Gan weithio gydag ymgynghorydd, bydd yr archwiliad yn ymdrin â gwead eiddo busnes a’i weithrediadau yn ogystal ag ystyried ymddygiad staff i nodi meysydd allweddol lle gallai leihau’r defnydd ohono, ei gostau a’i ôl troed carbon.

Bydd y busnes yn derbyn adroddiad a Chynllun Gweithredu sy’n tynnu sylw at eu defnydd o ynni a’r arbedion cost posibl pe bai argymhellion yn cael eu gweithredu.

Mae gweithdai hyfforddi am ddim ar gael er mwyn dangos i fusnesau lleol sut y gallant ddefnyddio Adnodd Archwilio i’w helpu i ddeall:

  • Defnydd ynni;
  • Effaith eu hallyriadau ar yr amgylchedd;
  • Sut y gall mesur perfformiad amgylcheddol ac adrodd arno helpu busnesau i leihau costau ynni ac adnoddau;
  • Risgiau newid hinsawdd

Cael Hyfforddiant Lleihau Carbon yw’r cam cyntaf i fusnes. I’r rhai a fydd yn dod o hyd i fesurau lleihau carbon er mwyn lleihau defnydd a chostau, gallai cymorth grant fod ar gael (hyd at 50% o’r costau) er mwyn cyflwyno technolegau a chyfarpar newydd ac ati.

Caiff yr Archwiliad Ynni, yr Hyfforddiant Lleihau Carbon a’r cymorth grant cysylltiedig eu darparu drwy brosiect Mwy o Gymorth Busnes er Budd Twf ac Arloesi, a ariennir drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Anaml iawn y bydd gan fusnesau bach foethusrwydd adran TG bwrpasol i ddarparu cyngor ar brynu offer newydd neu, mabwysiadu ac integreiddio technolegau newydd. Hefyd, gan fod angen gweithio gartref yn aml, mae angen cynyddol i fusnesau ystyried diogelwch data a chael mynediad at alwadau fideo neu amrywiol lwyfannau negeseuon a chyfryngau cymdeithasol.

Mae prosiect Cefnogi Busnes ac Arloesi a ariennir gan Ffyniant a Rennir y Cyngor yn darparu cymorth ymgynghori digidol AM DDIM i fusnesau lleol i helpu i nodi cyfleoedd i ehangu’r defnydd o TG, blaenoriaethu camau gweithredu a deall pa fuddsoddiad sydd ei angen.

Bydd y Cymorth Ymgynghoriaeth Ddigidol hefyd yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder angenrheidiol i berchennog/rheolwyr a staff i wneud y dewisiadau cywir i wneud y gorau o unrhyw fuddsoddiad wrth ystyried technolegau digidol newydd.

Mae’r cymorth wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion busnesau newydd, presennol a chartrefol llai medrus TG/technoleg, yn enwedig y rhai sy’n gweithredu o fewn yr Economi Sylfaenol, h.y hamdden, twristiaeth, lletygarwch, manwerthu a’r rhai sy’n darparu gwasanaethau lleol eraill.

Gellir hefyd sicrhau bod cymorth pellach ar gael naill ai drwy weithdai; seminarau, ac ati, neu drwy wneud cais am gymorth grant i gefnogi costau cyflwyno unrhyw dechnoleg newydd.

Mae Mapio Gweithgynhyrchu SMARTyn darparu hyd at 5 diwrnod o gymorth ymgynghori wedi’i ariannu’n llawn i gwmpasu opsiynau technoleg a allai helpu’r busnes i wella cynhyrchiant neu effeithlonrwydd.

Mae Offeryn Dadansoddi yn sefydlu galluoedd cyfredol a chynlluniau ar gyfer y busnes yn y dyfodol ac yn nodi unrhyw rwystrau posibl. Yna datblygir argymhellion technolegau sy’n briodol ar gyfer y busnes a map ffordd manwl y gall y busnes ei ddefnyddio fel map ffordd i sicrhau effeithlonrwydd a thwf wrth oresgyn unrhyw heriau a nodwyd Gall meysydd technoleg a gwmpesir gan yr adolygiad gynnwys Awtomeiddio; Robotiaid; Cobots; Synwyryddion clyfar; Realiti rhithwir ac estynedig; Systemau deallus cysylltiedig; Gefeillio Digidol; Y Gadwyn Prosesau a Chyflenwi; Efelychu ac Optimeiddio; Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriant; Gweithgynhyrchu Ychwanegion ac Optimeiddio CNC.

Gall ymgynghoriaeth hefyd gysylltu busnesau â rhaglenni cymorth digidol eraill i gefnogi’r defnydd; Treialu a phrofi atebion digidol. Bydd cefnogaeth yn canolbwyntio ar fusnesau sy’n cyd-fynd â Advanced Manufacturing, Digitalisation and Software; Prosesau a Pheirianneg Sifil, Adeiladu, Greentech, Agritech, Gofal Iechyd a Gwyddorau Bywyd, Gweithgareddau busnes Modurol, Awyrofod, Logisteg ac Amddiffyn.

Mae costau ymgynghori’n cael eu hariannu’n llawn ac maent yn agored i fusnesau newydd sy’n bodoli eisoes a busnesau deillio prifysgol sy’n gweithredu gyda ffocws Twf Busnes, Datblygu’r Farchnad, Cynllunio Orbital, Arallgyfeirio, Arloesi a mabwysiadu technoleg i gyflawni Gweithgynhyrchu SMART.

Os ydych chi’n credu y gallai cymorth arbenigol fod o fudd i’ch busnes chi, cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallem helpu.

Os ydych chi’n credu y gallai cymorth arbenigol fod o fudd i’ch busnes chi, cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallem helpu.