Prosiect Angor Lle

Nod y Prosiect Angor Lle yw cryfhau gwead cymdeithasol cymunedau NPT ac annog ymdeimlad o falchder a pherthynt lleol, trwy fuddsoddiad.

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys pedwar maes:

  • Ymgyrch Marchnata Lleoedd: Codi proffil Castell-nedd Port Talbot fel cyrchfan i ymwelwyr drwy gyfrwng hyrwyddiad marchnata cyrchfan wedi’i dargedu, a cheisio newid canfyddiadau o CNPT fel lle i ymweld ag ef, gweithio a byw ynddo drwy hyrwyddiad marchnata ‘Pride of Place’. Bydd y ddau hyrwyddiad yn defnyddio brandio lleoedd Castell-nedd Port Talbot, a ddatblygwyd gennym yn 2020 i herio a newid canfyddiadau o’r rhanbarth.
  • Cronfa Treftadaeth, Diwylliant a Thwristiaeth: Cyflawni’r blaenoriaethau treftadaeth, diwylliant a thwristiaeth a nodir yng Nghynllun Corfforaethol ‘Adennill, Ailosod, Adnewyddu’ Cyngor Castell-nedd Port Talbot 2022-2027. Hoffem weithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol sydd â diddordeb i gefnogi prosiectau sy’n dangos cyd-fynd â blaenoriaethau’r cyngor. Mae gweithgareddau a fyddai’n gymwys i gael cyllid yn debygol o gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) brosiectau cadwraeth ac adfer hanesyddol arwyddocaol, uwchraddio hygyrchedd i ymwelwyr, marchnata safleoedd penodol o ddiddordeb treftadaeth a diwylliannol a threfnu digwyddiadau treftadaeth a diwylliannol ar raddfa fach a mawr.
  • Uwchgynllun Glan Môr Aberafan: Darparu strategaeth glir ar gyfer penderfyniadau buddsoddi pellach a datblygiad parhaus glan y môr, sy’n ystyried cyfres o flaenoriaethau a ddatblygwyd i sicrhau dyfodol hirdymor yr ardal
  • Unedau Diwydiannol y Cymoedd: Mynd i’r afael â’r prinder llety masnachol priodol ar gyfer busnesau newydd a busnesau newydd yn y rhanbarth trwy adeiladu 14 uned fusnes newydd mewn 3 lleoliad dynodedig.

  Credwn y bydd y pedwar llinyn hyn yn effeithio’n gadarnhaol ar flaenoriaethau strategol CNPT o greu swyddi, gwell iechyd a lles, balchder lle a thwf economaidd.

  Rydym wedi dyrannu £6.4 miliwn i’r Prosiect Angor Lle a bydd cyllid yn cael ei rannu ar draws y pedwar llinyn:

  Ymgyrch Marchnata Lleoedd £250,000

  Cronfa Treftadaeth, Diwylliant a Thwristiaeth £2,500,000

  Uwchgynllun Glan Môr Aberafan £50,000

  Unedau Diwydiannol y Cymoedd £3,600,000


  Siaradwch â’n Tîm Adfywio am yr amrywiaeth o brosiectau y maent yn eu rheoli ar hyn o bryd: