Telerau ac Amodau

Cyffredinol
Mae gwefan Busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot Online yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac mae’n cael ei chynnal at eich defnydd personol a’ch gwylio.

Mae mynediad a defnydd Castell-nedd Port Talbot Online sy’n cynnwys y telerau ac amodau hyn yn golygu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn, sy’n dod i rym o’r dyddiad y byddwch yn defnyddio’r wefan hon gyntaf. Rydym yn cadw’r hawl i adolygu’r telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg heb rybudd. Os bydd adolygiad yn digwydd, bydd y telerau ac amodau diwygiedig yn cael eu harddangos ar y tudalennau hyn a bydd y defnydd parhaus o Gastell-nedd Port Talbot Online ar ôl gwneud adolygiad o’r fath yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau diwygiedig.

Yn unol â Safonau’r Gymraeg a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2016, cyhoeddir yr holl gynnwys yr ydym yn uniongyrchol gyfrifol amdano’n ddwyieithog. Cyfrifoldeb y safleoedd allanol yr ydym yn cysylltu â hwy yw cydymffurfio â’u Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain, os oes cynllun o’r fath yn bodoli, neu â Safonau’r Gymraeg.

Ymwelwyr i’n gwefannau
Pan fydd rhywun yn ymweld â www.BusinessinNeathPortTalbot.com neu un o’n safleoedd partner gwesteiwr, cedwir log yn awtomatig y gellir ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â’r gwahanol rannau o’r safle. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy yw unrhyw un sy’n ymweld â’n gwefannau. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwyd o’r wefan hon gydag unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy o unrhyw ffynhonnell. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy trwy ein gwefan, byddwn yn blaen am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn egluro beth rydym yn bwriadu ei wneud ag ef.

Lle rydym wedi ymgorffori swyddogaethau gan sefydliadau eraill i’n gwefan, er enghraifft, o SOCITM, Google neu Facebook, nodwch fod prosesu a storio gwybodaeth sy’n ymwneud â’ch ymweliad yn digwydd ar eu gweinyddwyr ac nid ein un ni. Er enghraifft, os ydych chi’n defnyddio’r botwm “hoffi” Facebook, neu’n defnyddio’r cyfleuster “Sylwadau” Facebook, cedwir cofnod o’r wybodaeth hon gan Facebook, ac nid gan CNPT.

Cwcis
Beth yw cwci?
Ffeiliau testun yw cwcis sy’n cynnwys darnau bach o wybodaeth sy’n cael eu lawrlwytho i’ch dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Yna caiff cwcis eu hanfon yn ôl i’r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy’n cydnabod y cwci hwnnw. Mae cwcis yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn caniatáu i wefan adnabod dyfais defnyddiwr.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gwcis yn:
www.allaboutcookies.org
and www.youronlinechoices.eu

Mae cwcis yn gwneud llawer o wahanol swyddi, fel gadael i chi lywio rhwng tudalennau’n effeithlon, cofio’ch dewisiadau, a gwella profiad y defnyddiwr yn gyffredinol. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau.

Gallwch ddileu a rhwystro pob cwci o’r wefan hon, ond ni fydd rhannau o’r wefan yn gweithio.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis trwy osodiadau’r porwr.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio’r wefan hon. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i ddeall sut y gallem ei wneud yn well Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am ba dudalennau rydych chi’n ymweld â nhw, pa mor hir rydych chi ar y wefan, sut wnaethoch chi gyrraedd yma a beth rydych chi’n clicio arno. Ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod ac nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio ein data dadansoddol.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ymwadiad
Darperir gwefan ar-lein Busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot a deunyddiau sy’n ymwneud â gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti), ‘fel y mae’ heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath boed yn amlwg neu’n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r gwarantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, di-dorri, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn ddi-dor neu’n ddi-wall, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y wefan hon neu’r gweinydd sy’n ei gwneud ar gael yn rhydd o firysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb llawn, cywirdeb, dibynadwyedd y deunyddiau. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod mewn unrhyw achos, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy’n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd, data neu elw, sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â’r defnydd o’r Busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot Online Website.

Cysylltiadau â gwefannau eraill
Er hwylustod i chi, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y dolenni hyperdestun o’r Wefan hon i wefannau eraill a weithredir gan endidau eraill yn berthnasol ac yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol.

Os byddwch yn cael mynediad i unrhyw un o’r gwefannau cysylltiedig hyn, byddwch yn gadael gwefan ar-lein Castell-nedd Port Talbot ac yn gwneud hynny ar eich menter eich hun: mater i chi yw cymryd unrhyw fesurau angenrheidiol i warchod rhag firysau a/neu gyrff dinistriol/llygredig eraill.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw un o gynnwys y gwefannau cysylltiedig hyn na dibynadwyedd unrhyw wybodaeth a ddarperir ynddynt ac nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd o gwbl (boed yn gyfreithiol neu fel arall) am unrhyw golledion neu iawndal gan gynnwys, heb gyfyngiad, colledion anuniongyrchol neu ganlyniadol neu iawndal, sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â defnyddio unrhyw un o’r gwefannau cysylltiedig hyn.

Ni ddylid cymryd cynnwys hypergysylltiadau i wefannau eraill, mewn unrhyw ffordd, i fod yn gymeradwyaeth i unrhyw fath o’r gwefannau hyn gennym ni ein hunain.

Diogelu Feirws
Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd llwytho i lawr oddi ar y Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i’ch data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.

Hawlfraint
Mae’r deunyddiau ar y wefan hon, gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw destun, logo, eiconau, ffotograffau a gwaith celf arall yn hawlfraint deunydd gwarchodedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot oni nodir yn wahanol. Gellir defnyddio’r deunydd hwn a ddiogelir gan hawlfraint heb ein caniatâd ar yr amod nad yw’n cael ei atgynhyrchu, ei addasu na’i ddefnyddio ar gyfer unrhyw fudd ariannol. Dim ond gyda’n cymeradwyaeth ysgrifenedig benodol y gellir gwneud defnydd masnachol o’r deunydd hawlfraint hwn.

Nid yw’r caniatâd i ddefnyddio deunyddiau hawlfraint ar y wefan hon yn ymestyn i unrhyw ddeunyddiau y nodir eu bod yn hawlfraint unrhyw drydydd parti: rhaid cael awdurdodiad i ddefnyddio deunyddiau sy’n hawlfraint trydydd partïon gan y trydydd partïon hynny eu hunain.

Dylid cyfeirio ceisiadau i ddefnyddio unrhyw ddeunydd hawlfraint Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot at Gyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ

Ansawdd Data
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi ymrwymo i ddarparu ansawdd uchel yn y wybodaeth y mae’n ei darparu ar y wefan hon a gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth hon yn gywir ac yn gyfredol. Os ydych chi’n credu bod unrhyw anghywirdebau neu wybodaeth hen ar y wefan hon, cysylltwch â’r Gwefeistr trwy e-bost yn business@npt.gov.uk

Awdurdodaeth gyfreithiol
Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Cydnabod Hawlfraint
Mae rhai deunyddiau a gyhoeddir ar y dudalen hon wedi’u tynnu o wefan Llywodraeth Cymru ac maent yn ddeunyddiau gwarchodedig Hawlfraint y Goron.

Telerau ac Amodau Trydydd Parti
Rydym yn defnyddio YouTube i gyflwyno fideos.
Telerau Gwasanaeth: Telerau Gwasanaeth (youtube.com)