Cynllun Buddsoddi rhanbarthol ar gyfer rhanbarth De Orllewin Cymru

Prosiect angor grant ffyniant Cymoedd a Phentrefi CPT

Beth yw’r Prosiect Angor Grant Ffyniant Cymoedd a Phentrefi?

Prosiect Angor Cronfa Ffyniant Cymoedd a Phentrefi (VVPG) yw un o bum Prosiect Angor sy’n ffurfio rhan o ddarpariaeth CBSCPT o’n dyraniad o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF). Nod y VVPG yw mynd i’r afael â heriau yn ein cymoedd a’n pentrefi, prinder tai, eiddo masnachol a chyfleusterau cyhoeddus o ansawdd da yn yr ardaloedd hynny ledled Castell-nedd Port Talbot a’r bwlch presennol mewn darpariaeth o ran arian grant ar gyfer prosiectau o’r fath.

Byddwn ni’n ariannu prosiectau sy’n creu twf cynaliadwy mewn cymunedau yn ein cymoedd a’n pentrefi, ac yn eu gwella fel mannau i ymweld â nhw, gweithio a byw ynddynt. Bydd prosiectau’n cynnwys cymunedau lleol wrth ddatblygu’r cynigion – gan flaenoriaethu cerdded, seiclo a thrafnidiaeth gyhoeddus; creu strydoedd a pharthau cyhoeddus a ddiffiniwyd yn glir, sy’n ddiogel a chroesawgar; a hybu cymysgedd gynaliadwy o lecynnau er mwyn adfywio calon y cymunedau hyn – ac ar yr un pryd yn parchu’u nodweddion a’u hunaniaeth unigryw bob un.

Beth yw pwrpas y cyllid?

Yr egwyddor y tu ôl i’r VVPG yw’r her barhaus o ddarparu cyllid i gymunedau ein cymoedd a’n pentrefi yma yn CPT. Ar hyn o bryd, prin iawn yw’r ddaprariaeth o ran arian ar gyfer peroseictau yn ardaloedd y cymoedd a’r pentrefi dna y Rhaglen Trawsnewid Trefi sy’n bodoli, am fod cyfyngiadau ar gymhwysedd, o ran lleoliad daearyddol, o fewn prif ardaloedd busnes chwe thref yn unig.

 

Beth yw gwerth y prosiect ac a fydd arian grant ar gael?

Cafodd £2 filiwn o gyfanswm ein cyfran o arian UKSPF ei glustnodi ar gyfer cronfa VVPG. Bydd y gronfa hon yn agored ar gyfer ceisiadau gan ystod eang o sefydliadau: awdurdodau lleol, cynghorau tref a chymuned ac ardaloedd busnes, busnesau sector preifat a landlordiaid, grwpiau trydydd sector a grwpiau cymunedol, os derbynnid cais gan sefydliadu y tu allan i’r categorïau hyn, asesir y prosiect ar ei ragoriaethau.

 

Ble bydd yr arian grant yn cael ei dargedu?

Bydd cymhwysiant ar gyfer arian VVPG yn gymharol hyblyg o ran lleoliad daearyddol o fewn CPT ac o ran math o weithgarwch. Ond, yn ogystal â rhoi blaenoriaeth i brosiectau yn y cymoedd a’r pentrefi, byddwn ni hefyd yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau ar gyfer y gweithgareddau canlynol:

 • Gwelliannau grant eiddo masnachol: er mwyn gwella blaenau adeiladau, ynghyd ag uwchraddio arwynebedd llawr masnachol gwag i ddod â hwnnw’n ôl i gael ei ddefnyddio’n fuddiol i fusnes.
 • Addasu i unedau preswyl: Addasu arwynebedd llawr gwag ar loriau uwch eiddo masnachol yn llety preswyl newydd.
 • Darparu isadeiledd gwyrdd: Cynnwys isadeiledd carbon-isel neu garbon-sero a / neu lecynnau glas.
 • Gwella’r parth cyhoeddus: Darparu gwelliannau ar raddfa fechan i’r parth cyhoeddus ble ceir effaith cymdeithasol ac economaidd y gellir ei ddangos
 • Caffaeliadau strategol ar raddfa fechan: Cwblhau casglu tir ar gyfer cynigion strategol mwy o faint e.e. dymchwel i ddarparu mwy o gysylltedd neu i ddarparu llecynnau glas, cyfleusterau cyhoeddus neu welliant i’r parth cyhoeddus
 • Datblygu isadeiledd marchnad canol trefi: Caffael stondinau masnachu, stondinau a llwyfannau af ati, a gosod cyflenwadau trydan allanol
 • Defnydd yn y cyfamser ynghanol trefi: sefydlu busnesau yn y cyfamser dros dro neu ‘bop-yp’ mewn mangreoedd gwag presennol
 • Cynlluniau gwella blaenau siopau: Gwella blaenau siopau heb fod angen gwneud unrhyw amnewid neu ailddatblygu mewnol
 • Darparu eitemau cyfalaf i hybu ymhellach agenda Trefi Digidol: Cefnogi dadansoddeg Wi-Fi a rhwydweithiau LoRaWAN
 • Darpariaeth neu welliant i gynlluniau Teithio Llesol: Hwyluso llwybrau teithio llesol pan na ellir ariannu hyn drwy ddulliau eraill
 • Darparu neu wella cyfleusterau hamdden cyhoeddus: darparu cyfleusterau chwarae awyr agored, ardaloedd gemau aml-ddefnydd a gweithgareddau hamdden awyr agored.

Sut fydd yr arian yn cael ei wario?

Byddwn ni’n dyfarnu grantiau VVPG hyd at uchafswm o £250,000, ar gyfradd ymyrraeth o uchafswm o 70% o gostau (ac eithrio darpar gaffaeliadau strategol). Bydd terfyn uchaf ar ddyfarniadau grant unedau preswyl ar uchafswm o £20,000 ar gyfer uned dwy ystafell wely a £15,000 ar gyfer uned un ystafell wely.

Costau prosiect a fydd yn gymwys i dderbyn arian grant yw:

 • Costau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â darparu’r prosiect
 • Cyngor proffesiynol (e.e. pensaernïaeth, syrfêo, rheoli prosiect ac ati)
 • TAW – ble nad yw’r ymgeisydd wedi cofrestru ar gyfer TAW
 • Ffioedd statudol (Rheoliadau Adeiladu).